V LESE JAKO DOMA

S ODVAHOU

CO JE NOVÉHO

Mapování 2024: zázemí lesních školek, řešení stravování a pitného režimu

19.2.2024

Mapování v roce 2024 se vyznačovalo tím, že bylo posledním mapováním, které bylo realizováno před tím, než vstoupil v platnost nový stavební zákon, který všem nově vznikajícím lesním MŠ nastavuje nová, jasná pravidla. Právě to je možná důsledkem poměrně výrazného poklesu podílu zděných domků jako zázemí lesních školek a to z 50% na 38%. Lesní MŠ, které by měly zázemí ve zděném domě, tak již nebudou přibývat, zůstává však možnost, že lesní MŠ mohou mít ve zděných domech hygienické zázemí.

Číst více

Mapování 2024: Kolik dětí navštěvuje lesní školky a jaká je výše školkovného?

18.2.2024

Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) se zeptala lesních mateřských škol a klubů na 99 otázek, aby objektivně vykreslila fungování lesních školek v ČR. Z mapování, kterého se zúčastnilo 160 lesních školek, vyplynulo, jaké jsou trendy v této oblasti předškolního vzdělávání.

Číst více

Mapování 2023: spokojenost členů s činností Asociace lesních MŠ

4.11.2023

Mapování potřeb lesních MŠ a klubů probíhá každoročně v únoru, letos ho ALMŠ spustila již potřetí. V říjnu jsme vyhodnotili otázky na téma spokojenost členů s činností ALMŠ. Ve všech dotazovaných oblastech se spokojenost pohybuje blízko 90 %.

Číst více

CO ŘEŠÍME

STRAVOVÁNÍ

Jídlo v lesní školce sestává stejně jako v jakékoliv jiné školce ze dvou svačinek, oběda a pitného režimu. V lesních školkách se řídí spotřebním košem pro mateřské školy. Jídlo v lesní školce se řídí národní i evropskou legislativou. Je pod drobnohledem náročných rodičů, takže zdravé, výživné a když to jde, tak bio.

Co děláme

  • Doladili jsme stravovací vyhlášky k novelizovanému školskému zákonu v souvislosti s výdejnou lesní MŠ.
  • Dbáme o jednotný výklad stravovací legislativy pro lesní MŠ i kluby.
  • Realizujeme odborná školení zaměstnanců školek v oblasti hygieny.

ZÁZEMÍ

V lesních školkách je kladen důraz na pobyt a vzdělávání dětí venku, mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Zázemí lesních školek má nejrůznější podoby - jurty, chatky, maringotky apod. Jsou využívána zejména k uložení náhradního oblečení, pomůcek ke vzdělávání, k odpočinku a příležitostnému pobytu.

V současné legislativě existuje nesoulad mezi školskou a stavební legislativou, který komplikuje samotný vznik a provoz lesních školek.

Co děláme

  • Podporujeme a aktivně prosazujeme jednotný transparentní výklad.
  • Dbáme na zohlednění specifik zázemí lesních školek v novelách vyhlášek souvisejících s novelou stavebního zákona.
  • Spolupracujeme na tom, aby oficiální výklad veškeré související legislativy zajišťoval rovné možnosti vzniku a provozu lesních školek napříč kraji.

EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

Děti mají právo na vzdělání a současná opatření jej neadekvátně porušují bez ohledu na významné dopady dlouhodobého vyloučení dětí ze vzdělávání, zejména u nejmladších dětí, které není možné vzdělávat online.

Co jsme v době covidové epidemie prosazovali

  • Rovný přístup opatření vlády, ministerstev zdravotnictví a školství k lesním mateřským školám a klubům tak, aby o opatřeních rozhodovala epidemiologická rizika, nikoliv právní forma.
  • Zohlednění příležitosti a menší rizikovosti učení venku

LEGISLATIVA

Školský zákon 561/2004 Sb. 
§ 34 odst. 9 "Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Pokud je zázemí lesní mateřské školy nebo výdejna lesní mateřské školy stavbou, musí splňovat podmínky drobné stavby zázemí lesní mateřské školy nebo výdejny lesní mateřské školy podle stavebního zákona".

Stavební zákon č. 283/2021 Sb.
Oddíl 3 Nezastavěné území
§ 122
V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem povolovat záměry pro:
….
h) zázemí lesních mateřských škol a výdejen lesních mateřských škol, jedná-li se o drobnou stavbu.

 

Příloha č. 1 k zákonu č. 283/2021 Sb.
Drobné stavby
Drobnými stavbami jsou stavby nebo zařízení a jejich údržba, a to:
….
27. zázemí lesní mateřské školy a výdejny lesní mateřské školy o celkové zastavěné ploše všech staveb do 55 m2, s výjimkou hygienického zařízení, bez podsklepení, s nejvýše jedním nadzemním podlažím,
…..

 

Vyhláška č. 160/2024 Sb. (dříve 410/2005 Sb.) o hygienických požadavcích na prostory
§ 11 Lesní mateřská škola
(1) V lesní mateřské škole musí být zabezpečen dostatek pitné vody k pití, osobní hygieně a pro potřeby poskytnutí první pomoci. K donášení nebo dovozu pitné vody mohou být použity pouze pro tento účel vyčleněné čisté a uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených pro styk s potravinami.
(2) V bezprostřední blízkosti zázemí lesní mateřské školy nebo v zázemí lesní mateřské školy musí být umístěno hygienické zařízení se záchodem a umyvadlem s tekoucí pitnou vodou, vybavené prostředky pro hygienické mytí a hygienické osušení rukou a toaletním papírem.
(3) Zázemí lesní mateřské školy musí být udržováno v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní mateřské školy.
(4) Zázemí lesní mateřské školy musí dále umožňovat ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami.
(5) Na lesní mateřskou školu se požadavky podle § 3 až 7 a § 12 až 22 a příloh č. 1 až 4 k této vyhlášce nepoužijí.

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

§3 Zařízení školního stravování a jejich provoz
(1) Typy zařízení školního stravování jsou
a) školní jídelna,
b) školní jídelna – vývařovna (dále jen "vývařovna"),
c) školní jídelna – výdejna (dále jen "výdejna"),
d) výdejna lesní mateřské školy.
(2) Zařízení školního stravování s výjimkou výdejny lesní mateřské školy provádí svou činnost v provozovnách…..
……
(5) Výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb. Pro jednu provozovnu daného typu zařízení školního stravování nebo pro jednu výdejnu lesní mateřské školy připravuje jídla vždy jeden provozovatel stravovacích služeb; jídla v rámci dietního stravování může připravovat i další provozovatel stravovacích služeb, pokud zajistí dodržení podmínek podle § 2 odst. 5. Na základě dohody s provozovatelem stravovacích služeb, který jídla připravuje, může výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy v rámci školního stravování připravovat doplňková jídla podle § 4 odst. 1.

Nařízení EP a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravinNařízení EP 178/2002 o bezpečnosti potravinNařízení EP 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potravinyZákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 
 

O PROJEKTU

Lesní školky jsou součástí občanské společnosti a jako jiné neziskové organizace vyjednávají s úřady, jejichž přístup k NNO je různý. Na státní úrovni je nezbytné komunikovat smysluplný a jednotný výklad legislativy, který zároveň ponechá těmto veřejně prospěšným činnostem dostatečný prostor. Na úrovni krajů čelí lesní školky/kluby (LMŠ/LK) nerovnému přístupu některých krajských institucí. Zatímco v některých krajích spolupráce a vzájemná podpora vzkvétá, v jiných dochází k administrativnímu znemožnění vzniku lesních MŠ/klubů a provoz stávajícím je komplikován. Děti tak mají nerovné možnosti v přístupu k této žádané formě inovativního vzdělávání.

Cílem projektu ADVOKAČNÍ PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍRODĚ, který realizuje Asociace lesních mateřských škol je sjednocovat a rozvíjet dobré legislativní a administrativní podmínky pro vznik i provoz NNO provozujících LMŠ/LK a podporovat tak tuto formu vzdělávání.

Období realizace: 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024

Předpokládaná výše podpory: 4 896 000 Kč
Projektový web: V lese jako doma

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kontakt

Kontaktní osoby:

Pavla Štindlová - projektová manažerka a správkyně obsahu webu "V lese jako doma", pavla.stindlova@lesnims.cz

Magda Kvítková - manažerka pro advokační činnost magda.kvitkova@lesnims.cz