S ODVAHOU

CO JE NOVÉHO

Vánoční dárek: problém vodovodních kohoutků v lese je vyřešen

30.12.2021

Pamatujete na článek o neexistujícím vodovodním kohoutku uprostřed lesa? Pro toho, kdo jej neviděl: od letošního léta jsme řešili nereálný požadavek pro povolení výdejny lesní mateřské školy - zajištění vodovodní přípojky. Tak tenhle kohoutek se už přemístil zpět do surrealistických obrazů, kam jedině patří.

Číst více

Jak mají lesní školky nakládat s odpady z toalet?

7.12.2021

Na půdě ministerstva životního prostředí proběhla 30. listopadu 2021 důležitá schůzka k tématu kompostování odpadů ze separačních toalet v lesních školkách. Poprvé se nad tímto tématem společně sešli zástupci Státního zdravotního ústavu (SZÚ), odboru odpadů a ochrany vod Ministerstva životního prostředí (MŽP), přírodovědecké fakulty UK, zemědělského technického zkušebního ústavu a samozřejmě zástupkyně ALMŠ. Navíc společnost JRK zprostředkovala přítomnost odborníka na kompostování z Finska.

Číst více

Výdejna od A do Z

20.10.2021

Když chce lesní mateřská škola vydávat dětem stravu, potřebuje výdejnu. Jelikož funguje celoročně venku mimo stavby, není to jen tak. V roce 2020 byla uzákoněna tzv. výdejna lesní mateřské školy (§ 119a zákona 561/2004 Sb.). Co lesní mateřskou školu čeká, když se rozhodne takovou výdejnu zaregistrovat? ALMŠ již několik měsíců řeší první třecí plochy po odmítnutí první výdejny místní hygienickou stanicí. Shrnujeme proto základní představu o funkčním modelu výdejny z pohledu ALMŠ.

Číst více

CO ŘEŠÍME

STRAVOVÁNÍ

Jídlo v lesní školce sestává stejně jako v jakékoliv jiné školce ze dvou svačinek, oběda a pitného režimu. V lesních školkách se řídí spotřebním košem pro mateřské školy. Jídlo v lesní školce se řídí národní i evropskou legislativou. Je pod drobnohledem náročných rodičů, takže zdravé, výživné a když to jde, tak bio.

Co je třeba změnit

  • Doladit stravovací vyhlášky k novelizovanému školskému zákonu v souvislosti s výdejnou lesní MŠ.
  • Jednotný výklad stravovací legislativy pro lesní MŠ i kluby
  • Odborná školení zaměstnanců školek v oblasti hygieny

ZÁZEMÍ

V lesních školkách je kladen důraz na pobyt a vzdělávání dětí venku, mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Zázemí lesních školek má nejrůznější podoby - jurty, chatky, maringotky apod. Jsou využívána zejména k uložení náhradního oblečení, pomůcek ke vzdělávání, k odpočinku a příležitostnému pobytu.

V současné legislativě existuje nesoulad mezi školskou a stavební legislativou, který komplikuje samotný vznik a provoz lesních školek.

Co je třeba změnit

  • Docílit jednotného transparentního výkladu
  • Zohlednění specifik zázemí lesních školek v novele stavebního zákona
  • Oficiální výklad veškeré související legislativy zajišťující rovné možnosti vzniku a provozu lesních školek napříč kraji

EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

Děti mají právo na vzdělání a současná opatření jej neadekvátně porušují bez ohledu na významné dopady dlouhodobého vyloučení dětí ze vzdělávání, zejména u nejmladších dětí, které není možné vzdělávat online.

Co je třeba změnit

  • Rovný přístup opatření vlády, ministerstev zdravotnictví a školství k lesním mateřským školám a klubům tak, aby o opatřeních rozhodovala epidemiologická rizika, nikoliv právní forma.
  • Zohlednění příležitosti a menší rizikovosti učení venku

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

LEGISLATIVA

Školský zákon 561/2004 Sb.

§34 odst. 9:&nbsp „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.”

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Vyhláška č. 410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory

§ 9 Lesní mateřské školy

(1) V lesní mateřské škole musí být zabezpečen dostatek pitné vody10) k pití, osobní hygieně a pro potřeby poskytnutí první pomoci. K donášení nebo dovozu pitné vody mohou být použity pouze pro tento účel vyčleněné čisté a uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených pro styk s potravinami.

(2) V bezprostřední blízkosti zázemí lesní mateřské školy nebo v zázemí lesní mateřské školy musí být umístěno hygienické zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní hygieny, zejména toaletní papír, mýdlo a prostředky pro hygienické osušení rukou.

(3) Zázemí lesní mateřské školy musí být udržováno v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní mateřské školy.

(4) Zázemí lesní mateřské školy dále musí umožňovat ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami.

(5) Na lesní mateřské školy se nevztahují § 3 až 8 a 10 až 23 a přílohy č. 1 až 3 k této vyhlášce.

 

Nařízení EP a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravinNařízení EP 178/2002 o bezpečnosti potravinNařízení EP 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potravinyVyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

O PROJEKTU

Lesní školky jsou součástí občanské společnosti a jako jiné neziskové organizace vyjednávají s úřady, jejichž přístup k NNO je různý. Na státní úrovni je nezbytné komunikovat smysluplný a jednotný výklad legislativy, který zároveň ponechá těmto veřejně prospěšným činnostem dostatečný prostor. Na úrovni krajů čelí lesní školky/kluby (LMŠ/LK) nerovnému přístupu některých krajských institucí. Zatímco v některých krajích spolupráce a vzájemná podpora vzkvétá, v jiných dochází k administrativnímu znemožnění vzniku lesních MŠ/klubů a provoz stávajícím je komplikován. Děti tak mají nerovné možnosti v přístupu k této žádané formě inovativního vzdělávání.

Cílem projektu ADVOKAČNÍ PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍRODĚ, který realizuje Asociace lesních mateřských škol je sjednocovat a rozvíjet dobré legislativní a administrativní podmínky pro vznik i provoz NNO provozujících LMŠ/LK a podporovat tak tuto formu vzdělávání.

Období realizace: 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024

Předpokládaná výše podpory: 4 896 000 Kč

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kontakt

Kontaktní osoby:

Pavla Štindlová - projektová manažerka, pavla.stindlova@lesnims.cz

Magda Kvítková - manažerka pro advokační činnost magda.kvitkova@lesnims.cz