V LESE JAKO DOMA

S ODVAHOU

CO JE NOVÉHO

Proč lesní školky nepotřebují budovy?

6.11.2022

Děti v lesních školkách tráví v průměru 6 a více hodin venku. Z mapování stavu lesních školek za školní rok 2021/2022 realizované Asociací lesních MŠ vyplynulo, že 13% lesních školek je venku ještě více. Za každého počasí - v létě i zimě, v mrazu i v dešti. Šest hodin je poměrně dost času, uvážíme-li, že zákon povoluje maximálně 9 hodinový provoz lesních MŠ a většina z nich není v provozu déle než 8 hodin denně. Proč tomu tak je?

Číst více

Výsledky jarního mapování 4: výzvy pro lesní školky a komunikace v síti

11.10.2022

V posledním článku k výsledkům mapování stavu a potřeb lesních školek se věnujeme zejména dvěma otevřeným otázkám: "V čem byste se jako lesní školka chtěli zlepšit?" a "Co vám ve zkvalitňování chybí?", na které jsme se na jaře letošního roku ptali členských organizací. S blížícím se koncem roku bude řada týmů bilancovat a plánovat priority pro nový rok, věříme, že tento vhled pro ně bude nápomocný a inspirativní při nejmenším v tom, co vše lze vzít do úvahy. Článek rekapituluje i komunikaci v naší síti, kte

Číst více

Výsledky jarního mapování 3: týmy lesních školek

5.9.2022

Ve třetí části vyhodnocení jarního mapování stavu a potřeb lesních školek jsme se zaměřili na týmy lesních školek, koordinátory, ředitele a průvodce dětí.

Číst více

CO ŘEŠÍME

STRAVOVÁNÍ

Jídlo v lesní školce sestává stejně jako v jakékoliv jiné školce ze dvou svačinek, oběda a pitného režimu. V lesních školkách se řídí spotřebním košem pro mateřské školy. Jídlo v lesní školce se řídí národní i evropskou legislativou. Je pod drobnohledem náročných rodičů, takže zdravé, výživné a když to jde, tak bio.

Co je třeba změnit

  • Doladit stravovací vyhlášky k novelizovanému školskému zákonu v souvislosti s výdejnou lesní MŠ.
  • Jednotný výklad stravovací legislativy pro lesní MŠ i kluby
  • Odborná školení zaměstnanců školek v oblasti hygieny

ZÁZEMÍ

V lesních školkách je kladen důraz na pobyt a vzdělávání dětí venku, mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Zázemí lesních školek má nejrůznější podoby - jurty, chatky, maringotky apod. Jsou využívána zejména k uložení náhradního oblečení, pomůcek ke vzdělávání, k odpočinku a příležitostnému pobytu.

V současné legislativě existuje nesoulad mezi školskou a stavební legislativou, který komplikuje samotný vznik a provoz lesních školek.

Co je třeba změnit

  • Docílit jednotného transparentního výkladu
  • Zohlednění specifik zázemí lesních školek v novele stavebního zákona
  • Oficiální výklad veškeré související legislativy zajišťující rovné možnosti vzniku a provozu lesních školek napříč kraji

EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

Děti mají právo na vzdělání a současná opatření jej neadekvátně porušují bez ohledu na významné dopady dlouhodobého vyloučení dětí ze vzdělávání, zejména u nejmladších dětí, které není možné vzdělávat online.

Co je třeba změnit

  • Rovný přístup opatření vlády, ministerstev zdravotnictví a školství k lesním mateřským školám a klubům tak, aby o opatřeních rozhodovala epidemiologická rizika, nikoliv právní forma.
  • Zohlednění příležitosti a menší rizikovosti učení venku

LEGISLATIVA

Školský zákon 561/2004 Sb.

§34 odst. 9:&nbsp „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.”

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Vyhláška č. 410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory

§ 9 Lesní mateřské školy

(1) V lesní mateřské škole musí být zabezpečen dostatek pitné vody10) k pití, osobní hygieně a pro potřeby poskytnutí první pomoci. K donášení nebo dovozu pitné vody mohou být použity pouze pro tento účel vyčleněné čisté a uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených pro styk s potravinami.

(2) V bezprostřední blízkosti zázemí lesní mateřské školy nebo v zázemí lesní mateřské školy musí být umístěno hygienické zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní hygieny, zejména toaletní papír, mýdlo a prostředky pro hygienické osušení rukou.

(3) Zázemí lesní mateřské školy musí být udržováno v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní mateřské školy.

(4) Zázemí lesní mateřské školy dále musí umožňovat ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami.

(5) Na lesní mateřské školy se nevztahují § 3 až 8 a 10 až 23 a přílohy č. 1 až 3 k této vyhlášce.

 

Nařízení EP a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravinNařízení EP 178/2002 o bezpečnosti potravinNařízení EP 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potravinyVyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

O PROJEKTU

Lesní školky jsou součástí občanské společnosti a jako jiné neziskové organizace vyjednávají s úřady, jejichž přístup k NNO je různý. Na státní úrovni je nezbytné komunikovat smysluplný a jednotný výklad legislativy, který zároveň ponechá těmto veřejně prospěšným činnostem dostatečný prostor. Na úrovni krajů čelí lesní školky/kluby (LMŠ/LK) nerovnému přístupu některých krajských institucí. Zatímco v některých krajích spolupráce a vzájemná podpora vzkvétá, v jiných dochází k administrativnímu znemožnění vzniku lesních MŠ/klubů a provoz stávajícím je komplikován. Děti tak mají nerovné možnosti v přístupu k této žádané formě inovativního vzdělávání.

Cílem projektu ADVOKAČNÍ PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍRODĚ, který realizuje Asociace lesních mateřských škol je sjednocovat a rozvíjet dobré legislativní a administrativní podmínky pro vznik i provoz NNO provozujících LMŠ/LK a podporovat tak tuto formu vzdělávání.

Období realizace: 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024

Předpokládaná výše podpory: 4 896 000 Kč
Projektový web: V lese jako doma

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kontakt

Kontaktní osoby:

Pavla Štindlová - projektová manažerka a správkyně obsahu webu "V lese jako doma", pavla.stindlova@lesnims.cz

Magda Kvítková - manažerka pro advokační činnost magda.kvitkova@lesnims.cz