V lese jako doma: zázemí

Zázemí v lesní školce má umožňovat především ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami, jeho součástí musí být hygienické zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou. Musí v něm být sucho a čisto. Co to znamená v praxi? Co je potřeba, aby se děti cítily v lese jako doma? 

Zázemí v lesní školce se skládá z vícero prvků, z nichž každý plní svou konkrétní funkci mimo jiné tak, jak to požaduje § 9 vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí č. 410/2005 Sb

Zázemí má různé podoby, zcela zásadní je však dostupnost volné přírody a to max. 20 minut dětské chůze (tempo se řídí nejmenšími). Vzdělávání v lesní MŠ v prostředí přírody požaduje školský zákon č. 561/2004 Sb

Zázemí musí disponovat dostatečným množstvím pitné vody na pití, osobní hygienu a pro účely poskytnutí první pomoci. 

Zázemí musí obsahovat hygienické zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní hygieny.

Zázemí musí umožňovat uložení osobních věcí dětí

V neposlední řadě poskytuje zázemí prostor pro odpočinek dětí. V praxi se osvědčilo směřovat k tomu, aby byl jeden prostor určený výhradně pro čas klidu, který nemusí být nutně vyhřívatelný, ale čistý a dobře větratelný. A druhý prostor, kde v čase klidu mohou probíhat různé aktivity u stolu, tedy činnosti vyžadující sezení a soustředění (čemuž uzavřený prostor napomáhá).

Dle zákona je účelem vnitřního prostoru ochrana při nepříznivém počasí. To však neznamená, že když např. prší, děti nejsou venku. Vnitřní prostory zázemí nejsou z hlediska velikosti plochy uzpůsobené k delšímu pobytu (např. celé dopoledne). Děti jsou venku denně za každého počasí, musí mít však příležitost se převléct do suchého oblečení a zahřát se. Zázemí slouží k uložení náhradního oblečení a obvykle zde probíhá oběd.

Jednotlivé prvky školkového zázemí mají rozličnou “nestavebně stavební” povahu a postoj úřadů k nim se liší. Proto je třeba tyto prvky včas prodiskutovat se všemi dotčenými orgány, aby byl záměr školky a jeho jednotlivé stavební/nestavební prvky v souladu se všemi dotčenými stranami (úřady). To může být také jeden z důvodů, proč v některých okresech dochází ke vzniku většího množství školek, zatímco jinde vznikají školky jen těžko. Z naší zkušenosti můžeme konstatovat, že jako nestavbu úřady nejčastěji hodnotí týpí, jurtu a maringotku. Týpí je z hlediska uložení suchého oblečení, pomůcek a vyhřívání obvykle nedostačující, často se objevuje jako dobrý základ do začátku a postupně se stává doplňkem zázemí.

Ať už se konkrétní zázemí skládá z prvků, které jsou klasifikovány jako stavby, nebo nestavby, musí v nich školky vždy dodržovat veškerá požárně-bezpečnostní opatření, například dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-246 , či revizi komínů dle Vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34 atp.