Mapování 2023: zázemí lesních školek, řešení stravování a pitného režimu

6.10.2023

Lesní školky se vyznačují tím, že vzdělávají celoročně venku v lese. Každá má své skromné zázemí. Jeho charakter a umístění bylo dlouho neřešitelným legislativním oříškem, podobně jako tomu bylo dříve se stravováním. Díky advokační práci Asociace lesních MŠ byl oříšek rozlousknut. Těšíme se, jaké změny to v dalších letech přinese v praxi.

Kde a v čem sídlí lesní školky
Z mapování stavu a potřeb lesních školek v ČR realizovaného v letošním roce vyplynulo, že stejně jako v předchozích letech je nejčastějším (39%) druhem zázemí lesních školek jurta, následovaná maringotkou (28%). U lesních MŠ jsou tyto podíly ještě vyšší (jurta 45%, maringotka 39%). Polovina lesních školek má však částečně zděné zázemí. Takto vysoký podíl “budov” je v řadě případů dán sdílením zázemí například s místním oddílem skautů nebo chat původně určených k rekreakci. Stále platí, že zázemí jsou pestrá, najdeme mezi nimi i několik hliněných domků a nebo mobilheimů.
Mimo obce (extravilán) se nachází 45% a na území obce (intravilán) 55% lesních školek, což je důležité hledisko např. při územním plánování. V obci převažuje umístění zázemí v zahradě (45%), v extravilánu je 72% školek na zemědělské půdě (včetně lesa). Polovina lesních školek sídlí na pronajatém soukromém pozemku, téměř čtvrtina (24%) na pronajatých obecních pozemcích.
V příštím roce vejde v platnost nová legislativa týkající se zázemí lesních MŠ. Stavební zákon č. 283/2021 Sb. a jeho příloha č.1 definuje některé rozměry zázemí školek. Bude zajímavé sledovat, zda a jak tím budou zázemí lesních školek, kterých v ČR stále přibývá, ovlivněna. Dosud platilo, že přestože je zázemí lesních školek pestré, procentuální zastoupení jednotlivých typů zázemí zůstává podobné, v zásadě blízko hranice statistické chyby.

Pitná voda a svačiny
Největší podíl (51%) lesních školek zajišťuje pitnou vodu dovozem v barelech (určených pro pitnou vodu) a 38% má hygienické zázemí zabezpečené vodovodní přípojkou. Minimum zázemí disponuje vlastní studnou.
54% lesních MŠ disponuje registrovanou výdejnou lesní MŠ, dalších 27% plánuje její zřízení v dalším školním roce. Ve školním roce 2020/21 mělo k dispozici výdejnu jen 30% lesních MŠ, v následujícím pak 39%. V případě výdejen lesních MŠ dochází k postupnému nárůstu, což s nejvyšší pravděpodobností souvisí s novelizací vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. V některých regionech brání vzniku výdejen postoj místní hygienické stanice k zajištění pitnou vodou ve formě barelů.
Dopolední svačiny v lesních MŠ často (45%) zajišťují dětem rodiče. Častým důvodem pro nezajišťování kompletního školního stravování, který respondenti uváděli byl “komplikovaný dovoz” či absence dodavatele ochotného vozit dopolední svačiny. V řadě školek si však vlastní svačiny přáli přímo rodiče. Obědy v lesních MŠ jsou nejčastěji zajišťovány dovozem cateringovou službou nebo dovozem z místní MŠ.
Lesní kluby nemohou mít registrované výdejny. Svačiny obvykle (91%) zajišťují rodiče, obědy dováží nejčastěji cateringová firma (47%), častá je také spolupráce s místní mateřskou školou nebo zajištění rodiči.